Į pražią
rozlej

MALDA DIEVUI

Viešpatie Dieve,

Amžinoji Gyvybe,

Tu amžina Šviesa!

Iš Tavęs amžinai spindi

Išmintis - Meilė - Galia.
Aš Tavyje esmi.

Tu mane laikai Savyje ir esi manyje.

Prieš Tave pranyksta

visi menkumai, visos niekybės,

visi skausmai, vargsmai ir pati mirtis.

Tavyje yra palaima ir išganymas.

Tavyje yra visi apšviestieji

ir gyvena išvaduotieji - palaimintieji.

Aš tai regiu - regiu.

Tu laimini mane!